Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)
Niêu hiệu: Thiệu Trị 1840-1847

Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế

Các vị Hoàng tử con đức Thiệu-Trị (Hiến-Tổ-Chương Hoàng-Đế) họp lại thành Hệ Ba chánh. Đức Thiệu-Trị sanh năm 1807, mất năm 1847, sanh hạ được 29 Hoàng tử và 3 Hoàng nữ.
Hoàng Tử: 1–An-Phong quận-vương, 2– Đức Dục- Tòn-Anh Hoàng-Đế, 3 -- Thái Thạnh quận-vương, 4 Thoại-thái-vương, 5 Hoàng-tử Kiêm, 6 - Hoằng-Trị vương, 7 – Vĩnh-quốc-công, 8 – Gia-Hưng-vương, 9 - Phong-lộc quận vương, 10 — An-Phước quận-vương, 11 Hoàng tử Thiệu, 12– Tuy-Hòa quận-vương, 13 – Hoàng-tử Bàng, 14 – Hoàng-tử Sâm, 15 – Hoàng-tử Trứ, 16 Hương Sơn quận công, 17 – Hoàng tử Thi, 18 – Mỹ Lộc quận công, 19 Tảo thương, 20 Hoàng-tủ Hy, 21 – Hoàng tử Cơ, 22 – Hoàng-tử Trụ, 23–Kỳ-phong quận-công, 24– Tảo thương, 25 – Phú lương công, 26 – Thuần Nghị- Kiên thái vương, 27 – Tảo thương, 28 – Hoàng tử Nghê, 29 — Văn Lảng quận vương (Hiệp-Hòa Phổ-Đế).
Lăng đức Thiệu-Trị (Xương-Lăng) láng tại núi Thuận- Đạo, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Lăng của bà Nghi Thiên-Chương Hoàng-Hậu (Xương-thọ lăng) ở tại làng Cư Chánh huyện Hương thủy. Đức Thiệu trị và bà Nguyễn .
Phối đền thờ tại Thế-Miếu Hữu nhức ăn và tại Hữu Nhứt ản điện . Phụng-Tiên
Hệ Ba Chánh, kể về nam nhân số 280 người mà gồm có 15 Phòng cả thảy.
(Trích từ Hoàng Tộc Lược Biên)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1807 / 1847

Nơi an táng :

Lăng Xương Lăng, Cư Chánh, HƯơng Thủy, Thừa Thiên

Thân mẫu / Thân phụ :

Hồ Thị Hoa / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)

 

Phu nhân:

- Phạm Thị Hằng - Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu

- Nguyễn Thị Nhậm - Lệnh Phi

- Nguyễn Thị Xuyến - Thục Phi

- Vũ Thị Viện - Lương Phi

- Nguyễn Thị Huyên - Đức Tần

- Trương Thị Thận - Đoan Tần

- Nguyễn Thị Yên - Nhu Tần

- Phan Thị Kháng - Nhân Tần

- Hoàng Thị Tần - Thuận Tần

- Đinh Thị Hạnh - Qui Tần

- Nguyễn Thị Loan - Tiệp Dư

- Ngô Thị Xuân - Quí Nhân

- Phan Thị Thục - Tài Nhân

- Đỗ Thị Trinh - Tài Nhân

- Trương Thị Thúy - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Phương - Tài Nhân

- Trương Thị Lương - Tài Nhân

- Vũ Thị Duyên - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Vị - Tài Nhân

- Trần Thị Sâm - Tài Nhân

- Trương Thị Vĩnh - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Kinh - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Khuê - Tài Nhân

- Phan Thị Diệu - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Huệ - Cung Nhân

- Hồ Thị Ý Nhi - Cung Nhân

- Nguyễn Thị Hương Nhụy - Cung Nhân

- Mai Thị Triêm - Cung Nhân

- Bùi Thị Bút - Cung Nhân

- Nguyễn Thị Thân - Cung Nga

- Nguyễn Thị Lệ - (không rõ)

 

Con trai:

Con gái:Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế khai lập Hệ Ba Chánh.

    Ngài là Hoàng Tử Trưởng của Đức Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Minh Mạng.

    Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế đức tánh thuần hoà, ham chuộng văn chương thi phú. Ngài lên ngôi lãnh quốc chính chưa được bao lâu thì lâm bệnh. Vì vậy các định chế pháp luật, hành chánh, học hiệu, điền địa và binh bị đều áp dụng theo các định lệ của tiền triệu, mà chưa có sự canh cải hoặc tu chính.

    Ngài mới nhiếp chính thì gặp phải sự gây hấn của hải quân Pháp do tướng Jean Cécille cử đại tá Angustin Lapierre với chiến hạm Gloire và trung tá Rigault de Genouilly với chiến hạm Victorieuse vào cửa biển Đà Nẳng (3/1847) yêu cầu ký kết hiệp thương việc hành giảng Gia tô giáo của các Thừa sai. Sự kiện này mở đầu "đường nối ngoại giao pháo hạm" của thực dân Pháp, báo hiệu trước những hành động xâm lược về sau này.

    Sau thời gian lâm bệnh, Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế băng hà năm 1847.

    lăng của Ngài hiệu Xương Lăng, táng tại núi Thuận Đạo, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

    Tôn thờ Ngài tại Hữu Nhất Án tại Thế Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế.

    Hệ Ba Chánh có 15 phòng.

    Hoàng Hậu của Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế:

    - Nghi Thiên Chương Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, huý là Phạm Thị Hằng, con Ngài Lễ bộ thương thư Phạm Đăng Hưng.

    Lăng của Thái Hoàng Thái Hậu phía tả điện Xương Lăng tại làng Cư Chánh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.

    Thái Hoàng Thái Hậu được tôn thờ tại Hữu Nhất Án tại Thái Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế.

    Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế có 29 Hoàng Tử và 35 Công Chúa.

(Trích từ Nguyễn Phước Tộc thế phả)