Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Hưu (阮福洪休)

Nguyễn Phúc Hồng Hưu (阮福洪休)
Cung Túc (恭肅)

Gia Hưng Vương (嘉興王)

Gia Hưng Vương (嘉興王)
Cung Túc (恭肅)
Nguyễn Phúc Hồng Hưu (阮福洪休)
Nguyễn Phúc Thuyên (阮福佺)
Sinh 2 tháng 10 năm 1835 mất 9 tháng 5 năm 1885
Thân mẫu Lương phi Võ Thị Viên
Bộ tên Hành (行)
Có 10 con trai, 15 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

2 tháng 10 năm 1835 / 9 tháng 5 năm 1885

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)