Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Thị

Nguyễn Phúc Hồng Thị

Hoàng tử Thi