Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Thị (阮福洪侍)

Nguyễn Phúc Hồng Thị (阮福洪侍)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Thị (阮福洪侍)
Sinh 10 tháng 1 năm 1839 mất 8 tháng 7 năm 1842
Thân mẫu Tài nhân Nguyễn Thị Vị
Tẩm mộ ở Dương Xuân (Hương Thủy, Thừa Thiên).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

10 tháng 1 năm 1839 / 8 tháng 7 năm 1842

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)