Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Tố

Nguyễn Phúc Hồng Tố

Hoằng Trị Vương