Tiểu sử của Nguyễn Phúc Uyển Như (阮福婉如)

Nguyễn Phúc Uyển Như (阮福婉如)

Hoàng nữ

Nguyễn Phúc Uyển Như (阮福婉如)
Sinh 1839 mất 1852
Thân mẫu Cung nhân Mai Thị Tiêm
Thờ tại Lệ Thục từ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1839 / 1852

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ