Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Thiệu (阮福洪佋)

Nguyễn Phúc Hồng Thiệu (阮福洪佋)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Thiệu (阮福洪佋)
Sinh 6 tháng 5 năm 1837 mất 12 tháng 9 năm 1837
Thân mẫu Tài nhân Trương Thị Lương

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

6 tháng 5 năm 1837 / 12 tháng 9 năm 1837

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)