Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ý Phương (阮福懿芳)

Nguyễn Phúc Ý Phương (阮福懿芳)
Mỹ Thục (美淑)

Đồng Phú Công Chúa (同富公主)

Đồng Phú Công Chúa (同富公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Ý Phương (阮福懿芳)
Sinh 1840 mất 1915
Thân mẫu Lương phi Võ Thị Viên
Phu quân Trần Quang Phổ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1840 / 1915

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ