Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Huy

Nguyễn Phúc Trinh Huy

Công chúa