Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lương Huy (阮福良徽)

Nguyễn Phúc Lương Huy (阮福良徽)

Tự Tân Công Chúa (自新公主)

Tự Tân Công Chúa (自新公主)
Nguyễn Phúc Lương Huy (阮福良徽)
Sinh 1841 mất sau năm 1899
Thân mẫu Thuận tần Hoàng Thị Dĩnh
Không rõ hôn sự.