Tiểu sử của Nguyễn Phúc Sính Đình (阮福娉婷)

Nguyễn Phúc Sính Đình (阮福娉婷)

mất sớm

Nguyễn Phúc Sính Đình (阮福娉婷)
Sinh 1834 mất 1836
Thân mẫu Tài nhân Phan Thị Diệu
Thờ tại Lệ Thục từ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1834 / 1836

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ