Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Dật (阮 福 洪 佚)

Nguyễn Phúc Hồng Dật (阮 福 洪 佚)
Niên hiệu: Hiệp Hòa

Đức Văn Lãng quận vương (文朗郡王) Trang Cung (莊恭)