Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Thụ (阮福洪𠊪)

Nguyễn Phúc Hồng Thụ (阮福洪𠊪)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Thụ (阮福洪𠊪)
Sinh 22 tháng 10 năm 1842 mất 26 tháng 8 năm 1843
Thân mẫu Lương phi Võ Thị Viên
Tẩm mộ ở Cư Chính (Hương Thủy, Thừa Thiên).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

22 tháng 10 năm 1842 / 26 tháng 8 năm 1843

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)