Tiểu sử của Nguyễn Phúc Phương Thanh (阮福芳聲)

Nguyễn Phúc Phương Thanh (阮福芳聲)

mất sớm

Nguyễn Phúc Phương Thanh (阮福芳聲)
Sinh 1843 mất 1850
Th6an mẫu Nhàn tần Phan Thị Kháng

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1843 / 1850

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ