Tiểu sử của Ngài Nguyễn Biện 阮 忭

Ngài Nguyễn Biện 阮 忭
Quản Trang

Đức Phụ Đạo Huệ Quốc Công 慧 國 公

Đức Phụ Đạo Huệ Quốc Công 慧 國 公
Húy NGUYỄN BIỆN 阮 忭
(?-?)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

????- / 12 tháng 6 âm lịch

Nơi an táng :

núi Thiên Tôn (Tông Sơn, Thanh Hóa).

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Minh Du 阮 明 俞 (1330 - 1390)

 

Phu nhân:

- Mai Thị Luật 枚 氏律 - Từ Tâm

 

Phụ Đạo Huệ Quốc Công 慧 國 公

Húy NGUYỄN BIỆN 阮 忭

(?-?)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

Ngài húy là Nguyễn Biện tự là Tiến. Ngài là con thứ ba của Du Cần Công Nguyễn Minh Du.

Khi Du Cần Công bị Hồ Quý Ly hãm hại, ngài trốn về Thanh Hóa, cư ngụ ở sơn động, chiêu tập dân miền núi, tự làm hùng trưởng (1) Khi Giản Định Đế (1407-1409) và Trùng Quang Đế (1409-1413) nhà Hậu Trần khởi nghĩa chống quân Minh, ngài thường giúp đõ lương thực nên được giao làm Phụ Đạo sơn động, cai quản 12 trang (vì vậy ngài còn được gọi là Quản Trang). Sau ngài còn được phong làm Huệ Quốc Công. Khi nhóm Hậu Trần thất bại, ngài trở về sơn động cùng bà con cấy cày làm ăn. Ngài mất ngày 12 tháng 6 âm lịch (không rõ năm mất) thụy An Tâm.

- LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ: Mộ của ngài tại núi Thiên Tôn (Tông Sơn, Thanh Hóa).

- GIA ĐÌNH

Các vị phu nhân:

1- Mai Thị Luật 枚 氏 律 

 Bà Húy là Mai Thị Luật, thụy là Từ Tâm. Mộ của bà cũng táng tại núi Thiên Tôn.

Con trai và con gái: Ngài có 6 người con trai và 2 gái :

Con trai:

1. Nguyễn Tác

2. Nguyễn Chiếm

3. Nguyễn Trinh

4. Nguyễn Thể

5. Nguyễn Ba

6. Nguyễn Phục

Con gái:

1. Nguyễn Thị Hà

2. Nguyễn Thị Phảng

Anh chị em:

1. Nguyễn Sùng 阮 崇

Ông là con trưởng của Du Cần Công, ông là người có danh vọng, được Hồ Quý Ly mời ra làm ở Xu mật viện. Khi cha bi hại trong vụ Mậu Thìn (1388), ông bỏ trốn và mai danh ẩn tích.

Về sau, ông theo giúp nhà Hậu Trần chống lại quân Minh, Lập được nhiều công trạng, ông được phong là Tả Hiệu Điểm. Khi nhà Hậu Trần mất, ông về ở ẩn tại làng Cao Hương (Vụ Bản, Sơn Nam).

Con cháu không rõ.

2. Nguyễn Thư 阮 書 

Ông là con thứ hai của Du Cần Công. Cũng như anh, ông là người có danh vọng, được Hồ Quý Ly mời ra làm ở Xu mật viện. Khi cha bị giết hại trong vụ Trần Phế Dế, ông bỏ trốn không biết đi đâu.

Con cháu không rõ.

Ghi chú:

(1) Tương tự như tù trưởng, cai quản các trang trại miền núi.