Tiểu sử của Nguyễn Phúc Đoan Lương (阮福端良)

Nguyễn Phúc Đoan Lương (阮福端良)
Mỹ Thục (美淑)

Tuy Lộc Công Chúa (綏祿公主)

Tuy Lộc Công Chúa (綏祿公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Đoan Lương (阮福端良)
Sinh 1842 mất 1894
Thân mẫu Thuận tần Hoàng Thị Dĩnh
Phu quân Nguyễn Trọng Khoa; có ba con trai, hai con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1842 / 1894

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ