Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Tử

Nguyễn Phúc Hồng Tử

Hoàng tử Trụ