Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Từ (阮福洪俆)

Nguyễn Phúc Hồng Từ (阮福洪俆)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Từ (阮福洪俆)
Sinh 20 tháng 11 năm 1843 mất 3 tháng 11 năm 1847
Thân mẫu Thuận tần Hoàng Thị Dĩnh

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

20 tháng 11 năm 1843 / 3 tháng 11 năm 1847

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)