Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Nghê (阮福洪倪)

Nguyễn Phúc Hồng Nghê (阮福洪倪)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Nghê (阮福洪倪)
Sinh 19 tháng 5 năm 1847 mất 26 tháng 9 năm 1847
Thân mẫu Cung nhân Bùi Thị Bút

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

19 tháng 5 năm 1847 / 26 tháng 9 năm 1847

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)