Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thanh Đề (阮福清媞)

Nguyễn Phúc Thanh Đề (阮福清媞)
Trang Tĩnh (莊靜)

Thuận Chính Công Chúa (順正公主)

Thuận Chính Công Chúa (順正公主)
Trang Tĩnh (莊靜)
Nguyễn Phúc Thanh Đề (阮福清媞)
Sinh 1833 mất 1869
Thân mẫu Tài nhân Nguyễn Thị Khuê
Công Chúa là người hòa thuận, điềm đạm, thành thật, thuộc lời mẹ dạy.
Phu quân Trần Văn Thứ; có ba con trai, hai con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1833 / 1869

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ