Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thanh Đề

Nguyễn Phúc Thanh Đề

Công chúa