Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Kiện (阮福洪健)

Nguyễn Phúc Hồng Kiện (阮福洪健)
Trang Cung (莊恭)

An Phúc Quận Vương (安福郡王)

An Phúc Quận Vương (安福郡王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Hồng Kiện (阮福洪健)
Sinh 6 tháng 5 năm 1837 mất 15 tháng 7 năm 1895
Thân mẫu Lương phi Võ Thị Viên
Bộ tên Củng (廾)
Rất thân với hoàng thúc là Hải Quốc Công Miên Tằng.
Có 12 con trai, 10 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

6 tháng 5 năm 1837 / 15 tháng 7 năm 1895

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)