Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thái 阮福溙 (1649 - 1691)

Ngài Nguyễn Phúc Thái 阮福溙 (1649 - 1691)
Chúa Nghĩa 義王 (1687 - 1691)

Đức Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng Đế 英宗孝義皇

Đức Ngài Anh-Tôn-Hiểu-Nghĩa Hoàng Để sanh năm 1649, mất năm 1691. Ngài sanh hạ năm Hoàng tử: 1. – Hiền-Tôn-Hiếu-Minh Hoàng-Đế, 2. Hoàng tử Tuấn, 3. – Hoàng tử Toàn, 4.– Hoàng-tử Trinh, 5.– Hoàng- tử Quảng và các bà Công-chúa : Ngọc-Nhiệm, Ngọc Niểu và 2 bà nữa tên tuổi không rõ.
Lăng đức Anh-Tôn-Hiếu-Nghĩa Hoàng Đế (Trường Mậu), ở làng Kim-ngọc, huyện Hương-trà, tỉnh Thừa Thiên. Lăng của Đức Bà (Vĩnh-Mậu) ở làng Định môn, huyện Hương-Trà.
Ngài và Bà đều thờ tại Thái-Miếu, Hữu nhị án.
Ngoài Đức Hiển-Tôn-Hiếu-Minh Hoàng-Để ra, các vị Hoàng tử khác đều vô tự cả, nên không có hệ sáu.
(Trích từ Hoàng tộc lược biên)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1649 / 1691

Nơi an táng :

Lăng Trường Mậu, Kim Ngọc, Hương Trà, Thừa Thiên

Thân mẫu / Thân phụ :

Tống thị / Ngài Nguyễn Phúc Tần 阮福瀕 (1620 - 1687)

 

Phu nhân:

- Tống Thị Lĩnh - Hiếu Nghĩa Hoàng Hậu

ANH TÔN HIẾU NGHĨA HOÀNG ĐẾ
Ngài húy NGUYỄN PHÚC THÁI
(1675 - 1725)
QUỐC CHÚA - CHÚA NGHĨA
Hệ VI TIỀN BIÊN