Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lệ Nhàn (阮福麗嫻)

Nguyễn Phúc Lệ Nhàn (阮福麗嫻)
Mỹ Thục (美淑)

Quy Chính Công Chúa (歸正公主)

Quy Chính Công Chúa (歸正公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Lệ Nhàn (阮福麗嫻)
Sinh 1836 mất 1882
Thân mẫu Tài nhân Nguyễn Thị Khuê
Phu quân Nguyễn Văn Duy; có một con trai. Có lẽ người con này mất sớm nên công chúa được thờ ở Triển Thân từ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1836 / 1882

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ