Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thục Trang (阮福淑莊)

Nguyễn Phúc Thục Trang (阮福淑莊)

mất sớm

Nguyễn Phúc Thục Trang (阮福淑莊)
Sinh 1843 mất 1847
Thân mẫu Tài nhân Trương Thị Lương
Thờ tại Lệ Thục từ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1843 / 1847

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ