Tiểu sử của Nguyễn Phúc Minh Tư (阮福明姿)

Nguyễn Phúc Minh Tư (阮福明姿)

mất sớm

Nguyễn Phúc Minh Tư (阮福明姿)
Sinh ? mất 1845
Thân mẫu Lương phi Võ Thị Viên
Thờ tại Lệ Thục từ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 1845

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ