Tiểu sử của Ngài Nguyễn Chiêm 阮 佔

Ngài Nguyễn Chiêm 阮 佔

Đức Quản Nội 管 內

Đức Quản Nội 管 內
Húy NGUYỄN CHIẾM 阮 佔
(?-?)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Biện 阮 忭

 

Phu nhân:

- Mai Thị Mai 枚 氏梅

Quản Nội 管 內

Húy NGUYỄN CHIẾM 阮 佔

(?-?)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

Ngài húy là Nguyễn Chiếm (còn đọc là Chiêm). Ngài là con thứ hai của Huệ Quốc Công Nguyễn Biện. Lai lịch của ngài không rõ. Chỉ biết ngài theo cha ở sơn động, làm chức Quản Nội, cai quản các trang trại.

Ngài mất ngày 20 tháng 10 âm lịch (không rõ năm mất).

- LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ

Mộ của ngài tại núi Thiên Tôn (Tông Sơn, Thanh Hóa).

- GIA ĐÌNH :

Các vị phu nhân

1. Mai Thị Mai 枚 氏 梅 

Bà Húy là Mai Thị Mai, hiệu là DIệu Nghĩa, thụy là Từ Thiện.Bà mất cùng ngày với ngài, mộ táng tại núi Thiên Tôn

Con trai và con gái

Ngài có 4 người con trai và 4 gái:

Con trai:

1. Nguyễn Sừ

2. Nguyễn Kinh

3. Nguyễn Vinh

4. Nguyễn Mẫn

Con gái:

1. Nguyễn Thị Bối

2. Nguyễn Thị Ba

3. Nguyễn Thị Cấp

4. Nguyễn Thị Luyện

Anh chị em

Ngài có 5 anh em trai và hai em gái. Chỉ biết được sơ qua hành trạng của một vị, các vị khác đều không rõ.

Anh em trai.

1. Nguyễn Tác 阮

Ông là con trưởng của Huệ Quốc Công. Tiểu sử không rõ. Về sau, ông theo giúp nhà Hậu Trần chống lại quân Minh, Lập được nhiều công trạng, ông được phong là Tả Hiệu Điểm. Ông theo cha ở sơn động, cùng với các anh em cai quản các trang trại. Ông có một người con tên là Nguyễn Bá Lân.

2. Nguyễn Trinh 阮 偵

3. Nguyễn Thể 阮 體 

4. Nguyễn Ba 阮 耙

5. Nguyễn Phục 阮 伏

Chị em gái:

1- Nguyễn Thị Hà 阮 氏 荷 

2- Nguyễn Thị Phảng 阮 氏 仿