Tiểu sử của Ngài Nguyễn Nạp Hoa 阮 納 和

Ngài Nguyễn Nạp Hoa 阮 納 和

Bình Man Đại Tướng Quân 屏 蠻 大 將 軍

BÌNH MAN ĐẠI TƯỚNG QUÂN屏 蠻大將 軍

Húy: NGUYỄN NẠP HÒA 阮 納 和

(?_1377)

 

BÌNH MAN ĐẠI TƯỚNG QUÂN 將 軍

Húy: NGUYỄN NẠP HÒA    

(?_1377)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

Ngài húy là Nguyễn Nạp Hòa con trưởng của Đô Hiệu Kiểm Nguyễn Thế Tứ.

Lai lịch ngài không rõ.

Ngài làm quan chức Bình Man Đại Tướng Quân dưới triều Trần Duệ Tông (1374-1377). Vào Lúc này quân Chiêm Thành thường sang cướp phá thành Thăng Long. Năm Đinh Tị (1377), ngài theo vua Duệ Tông vào đánh Chiêm Thành. Vua Chiêm là Chế Bồng Nga trá hàng để lừa quân ta tại cửa Thị Nai (cửa Qui Nhơn). Vua Duệ Tông và Ngài đều tử trận. (1)

Ngài mất ngày 24 tháng giêng năm Đinh Tỵ ( 4 – 3 - 1377 )

- LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ: Không rõ

- GIA ĐÌNH

Vợ và con:

Về gia đình, ngài có 4 người con trai nhưng chỉ biết người con trưởng tên là Nguyễn Công Luật, các vị khác đều khuyết danh.

. Anh chị em:

Ngài có nhiều anh em nhưng tài liệu ghi lại chỉ có 1 vị.

Nguyễn Cánh

 Thái Phó Cánh Quận Công.

Ông là con thứ hai của Đô Hiệu Kiểm Nguyễn Thế Tứ. Ông đỗ khoa thi võ năm Quý Hợi (1323) đời Trần Minh Tông. Ông làm quan dưới các triều Trần Minh Tông (1314 - 1329) đến Trần Tuệ Tông (1374 - 1377). Ông trấn thủ xứ Kinh Bắc, được phong Thái Phó Tham Tri chính sự Cánh Quận Công.

Ông có 5 người con trai, con trưởng là Nguyễn Thành, các vị khác khuyết danh.

 

Ghichú:


(1) Năm Đinh Tỵ (1377), m
ùa xuân, tháng giêng, ngày 23, đại quân tiến đến cửa Thi Nại của Chiêm Thành, lên đến Thạch Kiều, đóng ở động Mang.

Ngày 24, vua mặc áo đen, cưỡi ngựa Nê thông, sai Ngự Câu Vương Húc mặc áo trắng, cưỡi ngựa trắng, kíp truyền lệnh tiến quân.

Cánh quân đi trước và cánh quân ở sau hoàn toàn cách biệt. Giặc thừa thế xông ra đánh chặn.

Giờ Tỵ, quan quân tan vỡ. Vua bị hãm trong trận mà chết. Bọn đại tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa, hành khiển Phạm Huyền Linh đều chết cả. Giặc bắt sống được Ngự Câu Vương, đem con gái gả cho. Đỗ Tử Bình chỉ huy hậu quân, không đến cứu nên thoát chết. Quý Ly đốc quân chở lương, nghe tin vua băng, bỏ trốn về nước.

( Trích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển VII ).