Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trang Nhã (阮福莊雅)

Nguyễn Phúc Trang Nhã (阮福莊雅)

mất sớm

Nguyễn Phúc Trang Nhã (阮福莊雅)
Sinh 1842 mất 1843
Thân mẫu Cung nhân Nguyễn Thị Hương Nhị

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1842 / 1843

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ