Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Tham (阮福洪傪)

Nguyễn Phúc Hồng Tham (阮福洪傪)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Tham (阮福洪傪)
Sinh 15 tháng 9 năm 1838 mất 28 tháng 8 năm 1839
Thân mẫu Tài nhân Phan Thị Thục
Thờ ở Triển Thân từ. (Thân Huân Từ).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

15 tháng 9 năm 1838 / 28 tháng 8 năm 1839

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)