Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Diêu (阮福洪佻)

Ngài Nguyễn Phúc Hồng Diêu (阮福洪佻)
Cung Lượng (恭亮) - Cung Túc (恭肅)

Phú Lương Công (富良公)

Phú Lương Công (富良公)
Cung Túc (恭肅)
Nguyễn Phúc Hồng Diêu (阮福洪佻)
Sinh 16 tháng 6 năm 1845 mất 5 tháng 7 năm 1875
Thân mẫu Đức Tần Nguyễn Thị Huyên
Bộ tên Lỗi (耒)
Có sáu con trai, bốn con gái.

Hoàng tử Hồng Diêu sinh ngày 12 tháng 5 (âm lịch) năm Ất Tỵ (1845), là con trai thứ 25 của vua Thiệu Trị, mẹ là Tam giai Đức tần Nguyễn Thị Huyên. Khi còn là hoàng tử, ông là người có học hạnh. Chị cùng mẹ với ông là Phú Lệ Công chúa Đôn Trinh, con gái thứ 18 của vua Thiệu Trị, lấy chồng là Phò mã Đô úy Nguyễn Cửu Toản.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

16 tháng 6 năm 1845 / 5 tháng 7 năm 1875

Thân mẫu / Thân phụ :

Nguyễn Thị Huyên / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)

 

Phu nhân:

- Nguyễn Đình Thị Đoan

     Hoàng tử Hồng Diêu sinh ngày 12 tháng 5 (âm lịch) năm Ất Tỵ (1845), là con trai thứ 25 của vua Thiệu Trị, mẹ là Tam giai Đức tần Nguyễn Thị Huyên. Khi còn là hoàng tử, ông là người có học hạnh. Chị cùng mẹ với ông là Phú Lệ Công Chúa Đôn Trinh, con gái thứ 18 của vua Thiệu Trị, lấy chồng là Phò mã Đô úy Nguyễn Cửu Toản.

     Năm Tự Đức thứ 18 (1865), hoàng đệ Hồng Diêu được vua anh phong làm Phú Lương Quận Công (富良郡公), cùng với Hồng Cai làm Kiên Quốc Công và Hồng Dật làm Văn Lãng Quận Công. Vua Tự Đức ra bài cho cả ba hoàng đệ cùng làm, vì hoàng đệ Hồng Cai học hành hơn cả nên mới được đặc cách phong làm Quốc Công.

     Năm Tự Đức thứ 28, Ất Hợi (1875), ngày 3 tháng 6 (âm lịch), Quận Công Hồng Diêu mất, hưởng dương 31 tuổi, được ban thụy là Cung Lượng (恭亮), mộ táng tại Thủy Vân (TP. HuếThừa Thiên). Phủ thờ của ông hiện tại ở 84 Văn Thánh, TP. Huế.

     Năm 1941, vua Bảo Đại truy tặng cho hoàng thân Hồng Diêu làm Phú Lương Công (富良公), cải thụy thành Cung Túc (恭肅).

     Phú Lương Công có năm người con trai và 5 người con gái. Ông được ban cho bộ chữ Lỗi (耒) để dặt tên cho các con cháu trong phòng. Con trưởng của ông là công tử Ưng Ngẫu, được tập phong làm Kỳ Ngoại Hầu (畿外侯). Năm Đồng Khánh thứ nhất, bổ làm chức Phó Quản Cơ.