Tiểu sử của Nguyễn Phước Hường Diêu

Nguyễn Phước Hường Diêu

Phú Lương Công

Ngài Hường Diêu (Hoàng tử thứ 25)
22/5 Kỷ Tỵ - 3/6 Kỷ Sửu
Bà Nguyễn Đình Thị Đoan