Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhàn Đức (阮福嫻德)

Nguyễn Phúc Nhàn Đức (阮福嫻德)

Lạc Thành Công Chúa (樂成公主)

Lạc Thành Công Chúa (樂成公主)
Nguyễn Phúc Nhàn Đức (阮福嫻德)
Sinh ? mất sau năm 1899
Thân mẫu Đoan tần Trương Thị Thận
Không rõ hôn sự và năm sắc phong.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 1899

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ