Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Luân 阮福㫻 (1733 - 1765)

Ngài Nguyễn Phúc Luân 阮福㫻 (1733 - 1765)
Nguyễn Phúc Côn

Đức Hưng Tổ Hiếu Khương Hoàng Đế 興祖孝康皇帝

Hai vị Hoàng tử con Đức Thế-Tôn-Hiếu-Võ Hoàng-Để là Đức Duệ-Tôn Hiểu Định Hoàng-Đế và Đức Hưng-Tổ- Hiếu Khương Hoàng-Đế. Đáng lẽ hai ngài này đều có khai sáng mỗi ngài một Hệ riêng, nhưng vì Đức Duệ Tôn lại chỉ sanh được một bà Chúa, còn Đức Hiếu-Khương, ngoài Đức Thế-Tổ-Cao Hoàng Đế khai sáng hệ Nhứt Chánh, thì không còn vị Hoàng-Tử nào nữa.
Lăng Đức Duệ-Tôn Hiếu Định Hoàng-Đế (Trường Thiệu) ở tại làng La-Khê, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa- Thiên, còn lăng của Đức Bà vì lâu ngày thất lạc nên hiện không biết ở đâu.
Đức Duệ-Tôn-Hiếu Định Hoàng Đế và Bà đều thờ tại Thái-Miếu, Hữu tử án.
Lăng Đức Hưng-Tổ-Hiếu-Khương Hoàng-Đế (Cơ-Thánh) táng lại làng Cư-Chánh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, lăng của Đức bà (Thoại-Thánh) ở làng Định- Môn, huyện Hương Trà. Ngài và Bà đều thờ ở Hưng Miếu tại Kinh Thành nội. Cả thảy 9 Hệ, trừ hệ tư và hệ sáu, vì vô tự, nên hiện chỉ còn 7 Hệ mà thôi. Theo bản tổng kê kỳ tháng hai năm 1942, các hệ Tôn-Thất gồm có nam 3,100 và nữ 2.800 người.
(Trích từ Hoàng tộc lược biên)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

11 tháng 6, 1733 / 24 tháng 10, 1765

Thân mẫu / Thân phụ :

Trương Thị Dung 張氏容 / Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)

 

Phu nhân:

- Nguyễn Thị Hoàn - Hiếu Khang Hoàng hậu

- Nguyễn Thị Phi - Ý Thân Huy Gia Từ

- Tống Thị Diên - Cung tần