Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Luân 阮福㫻

Ngài Nguyễn Phúc Luân 阮福㫻
Nguyễn Phúc Côn

Hưng Tổ Hiếu Khương Hoàng Đế