Tiểu sử của Nguyễn Phúc Luân

Nguyễn Phúc Luân

Hưng Tổ Hiếu Khương Hoàng Đế