Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)

Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)
Vũ Vương 武王 (1738 - 1765)

Đức Thế Tông Hiếu Võ Hoàng Đế

Hệ chín là Hệ của Đức Thế Tôn-Hiếu-Võ Hoàng-Đế. Ngài sanh năm 1714, mất năm 1765. Ngài có 18 Hoàng- tử: 1.– Hoàng tử Chương, 2.– Đức Hưng-Tổ-Hiếu- Khương Hoàng-Đế, 3.– Hoàng-tử Mão, 4. — Thành Quận- Công, 5.— Hoàng-tử Dục, 6. – Hoàng tử Điệc. 7. Hoàng- tử Kỉnh, 8.- Hoàng-tử Bản. 9. – Tuyên-Vương, 10.-- Hoàng-tử Yến, 11. – Hoàng tử Tuấn, 12. - Hoàng lử khoản, 13. – Hoàng tử Đản, 14. - Hoàng-tử Quyền, 15. Hoàng tử Diệu, 16.– Đức Duệ-Tôn Hiếu-Định Hoàng Đế, 17. – Hoàng tử Xuân, 18.– Phước long công, và các bà Chúa : Ngọc Huyên. Ngọc Nguyện, Ngọc-Thành, Ngọc-Ái, Ngọc-Nguyệt, Ngọc Cư, Ngọc-Thọ, Ngọc Xuyến, Ngọc Diệu, và Ngọc-Cơ.
Lăng của Đức-Thế-Tôn-Hiếu-Vỏ Hoàng Đế tên gọi Trường-Thái táng ở làng La-Khê, huyện Hương-trà, tỉnh Thừa-Thiên; lăng của Đức Bà tên gọi Vĩnh Thái táng ở làng Dương-xuân, huyện Hương-thủy, tỉnh Thừa-Thiên,
Đức Thế-Tôn-Hiếu-Võ Hoàng Đế và Đức-Bà đều thờ tại Thái-Miếu, Tả tử án.
Hệ chin có 7 phòng, nhân số nam được 350 người.
Nhà thờ ngài Hoàng lục tử và Hoàng Thập-thất-tử đều tọa-lạc tại làng Dương-xuân, tổng Cư-chánh, huyện Hương- thủy; ngài Hoàng Tam tử nhà thờ tại làng Long hồ, tổng An-ninh, huyện Hương-trà, ngài Hoàng Tử-tử nhà thờ tại làng Phổ trung, huyện Phủ-vang, ngài Hoàng Thất tử nhà thờ tại làng Xuân-lai, tổng An nông, huyện Phú-ộc, ngài Hoàng Thập-tử nhà thờ tại làng Dương phẩm, tồng An- cựu, huyện Hương thủy, ngài Hoàng Thập-bát-tử nhà thờ ở làng Công-lương, lỗng An-cựu, huyện Hương thủy, tỉnh Thừa-Thiên.
Đến Hệ Chín thì vừa hết các hệ Tôn-Thất.
(Trích từ Hoàng tộc lược biên)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

26 tháng 9 năm 1714 / 7 tháng 7 năm 1765

Địa chỉ sinh sống :

Lăng Trường Thái, La Khê, Hương Trà, Thừa Thiên

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Thụ - Nguyễn Phúc Chú 阮福澍 (1697-1738)

 

Phu nhân:

- Trương Thị Dung 張氏容 - Hiếu Vũ Hoàng hậu (孝武皇后)

- Trần Thị Xạ - Chiêu nghi (昭儀)

- Nguyễn Phúc Ngọc Cầu - Tuệ Tĩnh Thánh Mẫu Nguyên Sư (慧淨聖母元師)

- Trương Thị Hoàng - Tả cung tần (左宮嬪)

- Trương Thị Bích - Tả cung tần (左宮嬪)

- Trương Thị Cơ - Tả cung tần (左宮嬪)

- Tống Thị - Tả cung tần (左宮嬪)

- Tống Thị Quyên - Hữu cung tần (右宮嬪)

- Vũ Thị Huyên - Cung tần (左宮嬪)

- Nguyễn Thị Khoa

- Đặng Thị Trúc

- Trần Thị Thanh