Tiểu sử của Nguyễn Phúc Khoát

Nguyễn Phúc Khoát

Thế Tông Hiếu Võ Hoàng Đế