Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶

Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶
Vũ Vương 武王

Thế Tông Hiếu Võ Hoàng Đế 1738 - 1765

Đức Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Khoát
(1714-1765)
Hệ IX Tiền Biên

 

Phu nhân:

- Trương Thị Dung - Hiếu Vũ Hoàng hậu (孝武皇后)

- Trần Thị Xạ - Chiêu nghi (昭儀)

- Nguyễn Phúc Ngọc Cầu - Tuệ Tĩnh Thánh Mẫu Nguyên Sư (慧淨聖母元師)

- Trương Thị Hoàng - Tả cung tần (左宮嬪)

- Trương Thị Bích - Tả cung tần (左宮嬪)

- Trương Thị Cơ - Tả cung tần (左宮嬪)

- Tống Thị - Tả cung tần (左宮嬪)

- Tống Thị Quyên - Hữu cung tần (右宮嬪)

- Vũ Thị Huyên - Cung tần (左宮嬪)

- Nguyễn Thị Khoa

- Đặng Thị Trúc

- Trần Thị Thanh