Tiểu sử của Nguyễn Phúc Phương Nghiên (阮福芳妍)

Nguyễn Phúc Phương Nghiên (阮福芳妍)

mất sớm

Nguyễn Phúc Phương Nghiên (阮福芳妍)
Sinh 1830 mất 1832
Thân mẫu Tài nhân Nguyễn Thị Kinh
Thờ tại Lệ Thục từ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1830 / 1832

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ