Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Kiêm

Nguyễn Phúc Hồng Kiêm

Hoàng tử Kiêm