Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Kiệm (阮福洪儉)

Nguyễn Phúc Hồng Kiệm (阮福洪儉)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Kiệm (阮福洪儉)
Sinh 5 tháng 10 năm 1834 mất 28 tháng 5 năm 1842
Thân mẫu Tài nhân Đỗ Thị Trinh

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

5 tháng 10 năm 1834 / 28 tháng 5 năm 1842

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)