Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thận Huy

Nguyễn Phúc Thận Huy

Danh vị