Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thận Huy (阮福慎徽)

Nguyễn Phúc Thận Huy (阮福慎徽)
Nhàn Trinh (嫻貞)

An Phục Công Chúa (安馥公主)

An Phục Công Chúa (安馥公主)
Nhàn Trinh (嫻貞)
Nguyễn Phúc Thận Huy (阮福慎徽)
Sinh 1840 mất 1857
Thân mẫu Cung nhân Nguyễn Thị Hân
Công Chúa còn nhỏ mà đoan nhã, nhưng lấy chồng được 2 năm thì mất. Thờ ở Triển Thân từ, sau chuyển sang thờ ở Thân Huân từ.
Phu quân Nguyễn Đức Duật; có một con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1840 / 1857

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ