Tiểu sử của Nguyễn Phúc Liêu Diệu (阮福嫽妙)

Nguyễn Phúc Liêu Diệu (阮福嫽妙)

mất sớm

Nguyễn Phúc Liêu Diệu (阮福嫽妙)
Sinh ? mất 1838
Thân mẫu Đoan tần Trương Thị Thận
Thờ tại Lệ Thục từ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 1838

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ