Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Phó (阮福洪付)

Nguyễn Phúc Hồng Phó (阮福洪付)
Trang Cung (莊恭)

Thái Thạnh Quận Vương (泰盛郡王)

Thái Thạnh Quận Vương (泰盛郡王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Hồng Phó (阮福洪付)
Sinh 20 tháng 4 năm 1833 mất 8 tháng 5 năm 1890
Thân mẫu Tài nhân Trương Thị Thúy
Bộ tên Cân (斤) / Mã (馬)
Có 26 con trai, 29 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

20 tháng 4 năm 1833 / 8 tháng 5 năm 1890

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)