Tiểu sử của Nguyễn Phúc Đoan Cẩn (阮福端嫤)

Nguyễn Phúc Đoan Cẩn (阮福端嫤)
Mỹ Thục (美淑)

Mậu Lâm Công Chúa (茂林公主)

Mậu Lâm Công Chúa (茂林公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Đoan Cẩn (阮福端嫤)
Sinh 1838 mất 1913
Thân mẫu Tài nhân Nguyễn Thị Kinh
Phu quân Nguyễn Khoa Kiểm.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1838 / 1913

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ