Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Tiệp (阮福洪倢)

Nguyễn Phúc Hồng Tiệp (阮福洪倢)
Đôn Thân (敦慎)

Mỹ Lộc Quận Công (美祿郡公)

Mỹ Lộc Quận Công (美祿郡公)
Đôn Thân (敦慎)
Nguyễn Phúc Hồng Tiệp (阮福洪倢)
Sinh 14 tháng 3 năm 1840 mất 15 tháng 8 năm 1863
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Sâm
Bộ tên Đẩu (斗)
Có một con gái
Thờ ở Thân Huân từ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

14 tháng 3 năm 1840 / 15 tháng 8 năm 1863

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)