Tiểu sử của Nguyễn Phúc Huy Nhu (阮福徽柔)

Nguyễn Phúc Huy Nhu (阮福徽柔)

An Mỹ Công Chúa (安美公主)

An Mỹ Công Chúa (安美公主)
Nguyễn Phúc Huy Nhu (阮福徽柔)
Sinh 1826 mất 1885
Thân mẫu Thục phi Nguyễn Thị Xuyên
Tuổi nhỏ mà đoan trang, nhu thuận, có nữ tắc, được cha yêu.
Phu quân Trương Quang Trụ, con của Trương Đăng Quế; có hai con trai, hai con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1826 / 1885

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ