Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Truyền (阮福洪傳)

Nguyễn Phúc Hồng Truyền (阮福洪傳)
Trang Cung (莊恭)

Tuy Hòa Quận Vương (綏和郡王)

Tuy Hòa Quận Vương (綏和郡王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Hồng Truyền (阮福洪傳)
Sinh 3 tháng 9 năm 1837 mất 18 tháng 7 năm 1889
Thân mẫu Nhu tần Nguyễn Thị Yên
Bộ tên Sam (彡)
Có tám con trai, bốn con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

3 tháng 9 năm 1837 / 18 tháng 7 năm 1889

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)