Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hồng Truyền

Nguyễn Phúc Hồng Truyền

Tuy Hòa Quận Vương