Tiểu sử của Nguyễn Phúc Uyên Ý (阮福淵懿)

Nguyễn Phúc Uyên Ý (阮福淵懿)

mất sớm

Nguyễn Phúc Uyên Ý (阮福淵懿)
Sinh 1826 mất 1829
Thân mẫu Nghi Thiên Chương Hoàng hậu
Trước được thờ tại Lệ Thục từ, về sau thờ tại chùa Diệu Đế.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1826 / 1829

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ