Tiểu sử của Nguyễn Phúc Uyên Ý

Nguyễn Phúc Uyên Ý

Công chúa