Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thúy Diêu (阮福翠姚)

Nguyễn Phúc Thúy Diêu (阮福翠姚)

mất sớm

Nguyễn Phúc Thúy Diêu (阮福翠姚)
Sinh 1830 – 1833
Thân mẫu không rõ
Thờ tại Lệ Thục từ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1830 / 1833

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗) / Không rõ