Tiểu sử của Ngài Nguyễn Viễn 阮 遠

Ngài Nguyễn Viễn 阮 遠

Đức Tả Quốc Công 左 相 國

Đức Tả Tướng Quốc 左 相 國
Húy NGUYỄN VIỄN (阮 遠)
(?_?)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Đê 阮 低

Đức Tả Tướng Quốc 左 相 國

Húy NGUYỄN VIỄN 阮 遠 

(?_?)

1 - THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

Ngài húy là Nguyễn Viễn, Con thứ hai của Đô Hiệu Kiểm Nguyễn Đê. 

Ngài làm quan dưới triều các vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072) và Lý Nhân Tông (1072 - 1127). Ngài là một cựu thần có công lao nên được vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127). Ngài là một cựu thần có công lao nên được vua Lý Nhân Tông phong làm Tả Tướng Quốc, Tham Tri chính sự.

Có gia phả chép ngài và anh của ngài là Nguyễn Quang Lợi đều là tỳ tướng của Lý Thường Kiệt.

2 - LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ: Ngày mất hoặc lăng mộ và các nơi thờ tự của ngài không được rõ.

3 - GIA ĐÌNH:

Vợ và con

Về gia đình, chỉ biết ngài có một người con trai là Nguyễn Phụng.

Anh chị em

Ngài có hai anh em trai, về chị em gái không rõ.

NGUYỄN QUANG LỢI: Hòa Quốc Công (阮光 利)

Ông là con trưởng của Ngài Nguyễn Đê.

Ông làm quan dưới triều vua Lý Thái Tổ (1009 - 1028) đến chức Đô Chì Huy Sứ. Khi vua Lý Thái Tổ băng hà, các hoàng tử tranh ngôi, ông cùng Lê Phụng Hiểu dẹp nội loạn và lập vua Lý Thái Tông lên ngôi. Năm Mậu thìn (1028), ông được phong chức Thái Úy Hòa Quốc Công.

Ông có một người con trai tên là Nguyễn Nghĩa (có nơi chép là Nguyễn Nghĩa Trường).

Con cháu của ông truyền xuống gồm Nguyễn Nghĩa (làm quan chức Viên Ngoại Lang), đến Nguyễn Quốc (làm quan chức Đại Tư Đồ), đến Nguyễn Giới (làm quan chức Thượng Thư Bộ Hình) v.v...

2 .NGUYỄN PHÚC LỊCH: (阮 福 曆) Thái Bảo

Ông là con thứ ba của Đô Hiệu Kiểm Nguyễn Đê.

Ông làm quan dưới các triều vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127) và Lý Thần Tông (1127-1138). Có tài liệu chép tên ông là Nguyễn Phúc.

Con cháu của ông truyền xuống gồm Nguyễn Dương (làm quan chức Thái Bảo) và về sau truyền xuống đến ông Nguyễn Thuyên (đời Trần, nổi tiếng về thơ văn nôm thời kỳ đầu tiên).

*   *   *

Đến đời đệ tam tổ, một số nghi vấn về niên đại đặt ra. Theo một số tài liệu và gia phả thì tiều sử các ngài (Nguyễn Viễn, Nguyễn Quang Lợi, Nguyễn Phúc Lịch) được ghi chép như trên. Nhưng khi tính toán lại niên kỷ của các vị, trừ ngài Nguyễn Đê được các tài liệu và gia phả công nhận là đời thứ hai, kế tiếp đức Thủy Tổ Nguyễn Bặc, còn thế thứ của các vị về sau đều là nghi vấn (các gia phả của các chi họ Nguyễn chép thế thứ các vị khác nhau).

Điều chúng ta biết được là sau đời đệ nhị tổ Nguyễn Đê, họ Nguyễn được phân thành ba nhánh: nhánh (1) thuộc dòng Nguyễn Quang Lợi, nhánh (2) thuộc dòng Nguyễn Viễn truyền trực tiếp xuống họ Nguyễn Phúc và nhánh (3) thuộc dòng Nguyễn Phúc Lịch.

Các anh em: dâu rể:

Thái Úy Hòa Quốc Công - Nguyễn Phúc Lịch.

Con cái:

Tả Đô Đốc Nguyễn Phụng (?-1150)