Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái

Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái
Niên hiệu: Dục Đức (育德) (20/7 - 23/7/1883)

Đức Cung Tôn Huệ Hoàng Đế 恭 宗 惠 皇 帝

Vua Dục Đức
Huý: Nguyễn Phúc Ưng Chân
Sinh 23 tháng 2 năm 1852 mất 6 tháng 10 năm 1883
Đức Cung Tôn Huệ Hoàng Đế (20/7 - 23/7/1883)

Đức Cung Tôn Huệ Hoàng Đế là Trưởng Tử của Vua Tự Đức (con nuôi).
Thọ lãnh di chiếu của Vua Tự Đức, Ngài được tôn lên ngôi kế vị ngày 20/7/1883 niên hiệu Dục Đức. Sau 3 ngày đăng quang, ngày 23/7/1883, các đại thần phụ chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, cưỡng chế bắt giam ở Dục Đức Đường, rồi tôn lập Ngài Văn lãng Quận Công, huý Nguyễn Phúc Hồng Dật (em thứ 29 của Đức Vua Tự Đức) lên ngôi.
Đức Dục Đức băng hà ngày 6/10/1883.
Lăng của Ngài hiệu An Lăng, tại làng An Cựu, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.
Ngài có 11 Hoàng Tử và 8 Công Chúa. Hệ Tư Chánh có 4 phòng.
(Trích Hoàng Tộc Lược Biên)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

23 tháng 2 năm 1852 / 6 tháng 10 năm 1883

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依)

 

Phu nhân:

- Phan Thị Điều - Từ Minh Huệ Hoàng hậu (慈明惠皇后)

 

Đức Cung Tôn Huệ Hoàng Đế là Trưởng Tử của Vua Tự Đức (con nuôi).

    Thọ lãnh di chiếu của Vua Tự Đức, Ngài được tôn lên ngôi kế vị ngày 20/7/1883 niên hiệu Dục Đức. Sau 3 ngày đăng quang, ngày 23/7/1883, các đại thần phụ chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, cưỡng chế bắt giam ở Dục Đức Đường, rồi tôn lập Ngài Văn lãng Quận Công, huý Nguyễn Phúc Hồng Dật (em thứ 29 của Đức Vua Tự Đức) lên ngôi.

    Đức Dục Đức băng hà ngày 6/10/1883.

    Lăng của Ngài hiệu An Lăng, tại làng An Cựu, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.

    Ngài có 11 Hoàng Tử và 8 Công Chúa. Hệ Tư Chánh có 4 phòng.

(Trích Nguyễn Phước Tộc thế phả)