Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙)

Ngài Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙)
Nguyễn Phúc Chiêu (阮福昭) Thành Thái, Hoài Trạch Công

Vua Thành Thái 成泰 1889-1907

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

14 tháng 3 năm 1879 / 20 tháng 3 năm 1954

Thân mẫu / Thân phụ :

Phan Thị Điều / Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái

 

Phu nhân:

- Nguyễn Gia Thị Anh - Mậu tần (懋嬪) Hoàng quý phi (皇貴妃) Hoàng đích mẫu (皇嫡母)

- Nguyễn Thị Định - Tài nhân (才人) Hoàng sinh mẫu (皇生母)

- Nguyễn Hữu Thị Nga - Nhất giai Huyền phi (一階玄妃)

- Hồ Thị Phương - Khoan phi (寬妃)

- Đoàn Thị Châu - Tiết phi

- Trương thị - Dịch tần

- Dương thị - Tiệp dư

- Nguyễn Thị Kiều - Mỹ nhân

- Nguyễn thị - Tài nhân

- Giai Triệu - Tài nhân

- Chí Lạc - Tài nhân

- Dương Thị Ngọt - Tài nhân