Tiểu sử của Nguyễn Phúc Chiêu

Nguyễn Phúc Chiêu
Hoài Trạch Công

Vua Thành Thái 成泰 1889-1907