Tiểu sử của Nguyễn Phúc Bửu Lũy (阮福寶𡾊)

Nguyễn Phúc Bửu Lũy (阮福寶𡾊)
Lỗi

Mỹ Hóa công (美化公) Cung Túc (恭肅)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1885 / 1902

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái