Tiểu sử của Nguyễn Phúc Bửu Nga (阮福寶峨)

Nguyễn Phúc Bửu Nga (阮福寶峨)
tảo thương

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ tảo thương

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái