Tiểu sử của Nguyễn Phúc Châu Hoàn (阮福珠環)

Nguyễn Phúc Châu Hoàn (阮福珠環)

Tân Phong Công chúa (新豐公主)

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái / Không rõ