Tiểu sử của Nguyễn Phúc Như Tâm (阮福如心)

Nguyễn Phúc Như Tâm (阮福如心)

Tảo thương

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ Tảo thương

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái / Không rõ