Tiểu sử của Nguyễn Phúc Bửu Kiêm (阮福寶嵰)

Nguyễn Phúc Bửu Kiêm (阮福寶嵰)
Khiêm, Liêm

Hoài Ân vương (懷恩王)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1884 / 5 tháng 8 năm 1940

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái